Regulamin
sklepu

REGULAMIN Sklepu Internetowego LIBRESKA.PL

(obowiązujący od: 01.08.2018 r.)

I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy Libreska.pl, który jest prowadzony przez firmę: EXPERTCOMP Igor Jackowski z siedzibą na os. Zwycięstwa 1 lok. 26, 61-643 Poznań, REGON: 301500592, NIP: 9721051707, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Zawartość Sklepu Internetowego Liberska.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 3. Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego Libreska.pl w tym w szczególności dokonującą zakupów. Działalność Sklepu Internetowego Libreska.pl jest skierowana do użytkowników indywidualnych oraz firm i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Za Towary w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, podręczniki, zabawki, artykuły biurowe i papiernicze.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II

Warunki składania zamówień

 1. Klient składa zamówienia poprzez sklep internetowy: Libreska.pl. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta oraz dodatkowo jest potwierdzone w Koszyku. Jeżeli w przeciągu 24 godzin Klient nie otrzyma potwierdzenia poprzez automatyczną wiadomość e-mail a w Koszyku nie będzie potwierdzenia złożenia zamówienia, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem Internetowym Libreska.pl leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 2. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 3. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w sklepie internetowym Libreska.pl przy kupowanym towarze w momencie poprawnego złożenia i potwierdzenia zamówienia. W szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Sklep internetowy Libreska.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.
 5. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i koszty dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do zamówienia w trakcie jego realizacji przez Klienta w Sklepie Internetowym Libreska.pl. Ceny znajdujące się przy produktach na stronie Sklepu Internetowego Libreska.pl nie zawierają kosztów dostawy. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na Stronie Internetowej Libreska.pl w zakładce: Koszty i warunki dostawy oraz widoczna jest przy składaniu zamówienia.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Libreska.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Libreska.pl wyrażone są w złotych polskich.
 8. Ceny wysyłki zagranicznej (USA, Kanada) są wyrażone w złotych polskich oraz dolarach amerykańskich(USD).

III

Realizacja i dostawa zamówionych produktów

 1. Sklep Internetowy Libreska.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 24 do 72 godzin od momentu weryfikacji poprawnie złożonego zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku problemów z realizacją zamówienia w wyżej podanym terminie pracownik Sklepu Internetowego Libreska.pl będzie się kontaktować z Klientem indywidualnie.
 2. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę). Na życzenie klienta sklep Internetowy Libreska.pl może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.
 3. Zamówienie realizowane jest wysyłkowo we współpracy z firmą kurierską GLS.
 4. Do terminu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy Libreska.pl należy dodać czas transportu który można sprawdzić w zakładce: Koszty i warunki dostawy.
 5. W przypadku nieobecności Klienta w domu kurier ma prawo zostawić paczkę w punkcie Parcel Shop (Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem przez firmę kurierską). Uwaga! Usługa jest realizowana w wybranych miastach.
 6. Sklep Internetowy Libreska.pl nie ma wpływu na godziny dostarczanych przesyłek przez firmy transportowe, które standardowo dostarczają przesyłki w godzinach 8-16.
 7. Sklep Internetowy Libreska.pl realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Ceny oraz przewidziany czas transportu można sprawdzić w zakładce: Koszty i warunki dostawy.

 

IV

Formy płatności

 1. Sklep internetowy Libreska.pl oferuje poniższe formy płatności:
  1. Przelewem bankowym na konto mBank: 11 1140 2004 0000 3002 3560 4047. W celu uniknięcia opóźnienia w księgowaniu płatności i prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
  2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24. Towar zostanie przygotowany do wysyłki po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu Internetowego Libreska.pl od Przelewy24 (usługa dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych)
  3. Kartą płatniczą on-line po złożeniu zamówienia. Sklep Internetowy przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty płatniczej  z funkcją płatności internetowych (usługa dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych).
 2. Do każdego zakupu Klient otrzymuje paragon lub fakturę w formie elektronicznej. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sklep Internetowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

V

Reklamacje

 1. Sklep Internetowy Libreska.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar bez wad fizycznych zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym.
 2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia) za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@libreska.pl  o niezgodności towaru z umową.
 4. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć numer zamówienia bądź dowód zakupu lub jego kopię wraz z opisem przyczyny reklamacji co usprawni jej rozpatrzenie. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 10. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta. Reklamowany towar należy wówczas odesłać na adres: Expertcomp os. Zwycięstwa 1 lok. 26, 61-643 Poznań. Sklep Internetowy Libreska.pl nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć numer zamówienia bądź dowód zakupu lub jego kopię wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 11. Sprzedawca podejmie wszelkie kroki by rozpatrzyć reklamację w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 12. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości sklep Internetowy Libreska.pl zwróci należność za reklamowany towar. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem kuriera GLS.
 14. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania zakupionego produktu Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i znajdujących się tam odesłaniach (linkach): https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php.
 16. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sklepem Internetowym Libreska.pl;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem Internetowym Libreska.pl, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sklep Internetowy Libreska.pl wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Ilekroć w niniejszym paragrafie Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

 

VI

Zwroty towarów 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia bądź dowód zakupu lub jego kopię.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Libreska.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 4. Klient płaci za odesłanie towaru do Sklepu Internetowego Libreska.pl i ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
 6. Ilekroć w niniejszym paragrafie Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

 

VII

Dane osobowe 

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Libreska.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

VIII

Postanowienia końcowe 

 1. Nazwy producentów towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Sklepie Internetowym Libreska.pl wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Sklep Internetowy Libreska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późń. zm.), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 014, poz. 827).

 

^